The Lumos Deluxe Resort Hotel Alanya. Antalya. Türkiye. | info@lumoshotel.com

Tab Image

THE LUMOS RESORT HOTEL & SPA KVKK AYDINLATMA METNİ


THE LUMOS DELUXE RESORT HOTEL olarak başta temel hak ve özgürlüklerin koruması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına haiz olan şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır. İşbu belgede yer alan “kişisel veri” kavramı, özel nitelikli kişisel veriyi de kapsayacak şekilde kullanılmıştır. Sizden COVID-19 pandemisi süresince talep edilen bilgilerin dışında bize ilettiğiniz bilgi ve belgelere ilişkin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat kapsamında herhangi bir sorumluluğumuz olmayacağını belirtmek isteriz.
1. Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amacı: Kişisel verileriniz, COVID-19 pandemisi süresince yürütülen çalışmalar neticesinde matbu evrak, dijital ortam, termal ölçüm cihazları ya da elektronik yollarla, sizden almış olduğumuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz yazılı ve elektronik yöntemlerle işlenmektedir. Kişisel Verilerinizi bize sağlama kararı prensip olarak size bağlıdır, fakat belirli Kişisel Verileri yasal zorunlulukları yerine getirmek üzere toplamamız gerekmektedir ya da şirketimizin meşru menfaati, Kamu güvenliği ve sağlığı amacı çerçevesinde bazı veriler önem taşımaktadır. Çalışan olarak COVID-19 pandemisi süresince ve takip eden iş süreçlerinde işlenebilecek kişisel verileriniz ve açıklamaları aşağıdaki gibidir; Kimlik Bilgisi: Ad-soyadı, tüm kimlik bilgileri, uyruk, medeni durumu, doğum yeri ve tarihi, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, imza İletişim Bilgisi: Telefon numarası, gerekli durumlarda ulaşmak işin yedek kişi telefon bilgisi, e-posta adresi Lokasyon Bilgisi: Adres bilgisi Özel Nitelikli Kişisel Veri: Sağlık raporları, hastalık geçmişi, seyahat geçmişi, günlük hasta şikâyetleri, termal ya da ateş ölçer cihazlarla ölçülen değerleriniz, COVID-19 ile ilgili yapılan test sonuçları (Yapılan çalışmaya göre ihtiyaç duyulacak tüm sağlık verileri yazılmadır.) Özel nitelikli kişisel veriler açık rıza alınmaksızın işlenmemektedir. Diğer:
Bu kişisel verilerinizi kanundan doğan yükümlülüklerimizin ya da şirket politikalarımızı yerine getirmek, iç denetim, risk yönetimi ve raporlama yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlarla paylaşmak isteriz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5/2 uyarınca size ayrıca sunulacak onay metni ile onay vermeniz halinde kişisel verileriniz söz konusu amaçlarla veya yetkili mercilerle gerekmesi halinde paylaşılacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları veya özel hukuk tüzel kişileri, iş ortakları, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren ortak sağlık ve güvenlik birimi v.b. (paylaşım yapılacak yer eklenebilir) ile veri güvenliğiniz sağlanarak ve gerekli tedbirler şirketimizce alınarak, paylaşılmaktadır. Sağlık ile ilgili verileriniz temel olarak işyeri hekimimiz tarafından saklanmakta ve gereken özel bir durum olmadıkça başka bir üçüncü kişi ile paylaşılmamaktadır. Ancak özel bir durumun gerektirmesi halinde Sağlık kuruluşları ve kamu kurumları ve yetkili merciler sağlık verilerinize kısıtlı bir süre için erişebilecektir. Sağlık verilerinizin en yüksek güvenlik ile korunduğunu belirtmek isteriz.
2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel Verileri yasal zorunlulukları yerine getirmek üzere toplamamız gerekmektedir. Şirketimizin meşru menfaati, Kamu güvenliği ve sağlığı, şirket ve müşteri güvenliğinin sağlanması, çalışanların iç ve dış menfaatleri doğrultusun-da yasalara uygun şekilde veri güvenliği sağlanarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5/2/a uyarınca işlenmekte ve yukarıda yer alan kişi ve kurumlara aktarılmaktadır. Bunun yanında kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5/2 altında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmekte ve yukarıda yer alan kişi ve kurumlarla paylaşılmakta-dır: Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
3. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi ve İmhası: Kayda alınan Kişisel Verileriniz yasa ve hukuka uygun şekilde muhafaza edilecek ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Her halükarda kişisel verileriniz ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerinin sonunda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.
4. Kişisel Verilerin Güvenliği: Kişisel verileriniz, işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla, bildirilen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerektiğinde şifrelenerek, sadece yetkilendirilmiş kişilerin erişebileceği şekilde ve gerekli diğer tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenmekte ve saklanmaktadır.
5. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi Gereği Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca, THE LUMOS DELUXE RESORT HOTEL’e başvurarak kişisel verileriniz hakkında bilgi edinme hakkına sahipsiniz. Kişisel Verileriniz hakkında daha detaylı bilgiye ve aynı zamanda bilgi edinme başvuru formuna şirketimizin www.lumoshotel.com adresli internet sitesinden ulaşabilirsi-niz. Kişisel Verilerinizle ilgili taleplerinize en kısa sürede doğru ve sağlıklı bir biçimde cevap verebilmemiz için, talep ve sorularınızın olabildiğince açık, anlaşılabilir ve tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.


KVKK Aydınlatma Metni İçin Buraya Tıklayınız.